Sol·licituds del servei de MATINERA

ESCOLA MATINERA

Per tal d’aglilitzar i tenir una previsió del servei de matinera de cara el curs 2024-25, vos informam que posarem en marxa el període de sol·licituds a partir del 26 de juny fins al 3 de juliol, en horari de 08:00 a 13:30h a la secretaria del nostre centre. Fora d’aquestes dates no s’acceptaran sol·licituds.

El llistat (nom i primer llinatge de l’infant) de places reservades sortirà el divendres 5 de juliol.

El full a emplenar és el següent:  MD080103-0 Sol·licitud fitxa ús d’escola matinera.

A partir del 4 de setembre i durant el curs, es podrà sol·licitar l’ús del servei sempre que hi hagi disponibilitat de places. Si no n’hi hagués, quedaran en llista d’espera.

El servei continuarà gestionat pel centre, a través d’una empresa privada que realitzarà el servei, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Son Servera que assumeix part del monitoratge.

Hi ha una previsió de 140 alumnes des de 4t d’Educació Infantil fins a 6è d’Educació Primària. El fet de tenir places limitades genera la necessitat d’establir uns criteris de baremació que són els següents:

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Família nombrosa- Quan l’infant forma part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • Família monoparental- Quan l’infant forma part d’una família monoparental: 10 punts.
 • Quan l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat (si el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %): 10 punts.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts
 • Informe de requeriment d’ús del servei de l’escola matinera dels Serveis Socials de Son Servera o administració superior: 10 punts.
 • Informe de requeriment d’ús del servei de l’escola matinera dels Serveis Socials d’un altre municipi: 5 punts.
 • Acreditació de la necessitat del servei per part de les famílies
  • Acreditació/justificant laboral anual dels dos progenitors: 20 punts.
  • Acreditació/justificant laboral anual d’un progenitor: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada dels dos progenitors: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada d’un progenitor: 5 punts.

En cas d’empat de punts i manca de places es realitzarà un sorteig entre la direcció del centre i l’Ajuntament per designar la lletra del primer llinatge per designar l’ordre d’inici d’assignació de places.

La direcció del centre podrà demanar la justificació actualitzada de la necessitat d’ús del servei per a la conciliació familiar, laboral i educativa en qualsevol moment del curs escolar.

En cas de detectar sol·licituds que la raó no sigui la conciliació familiar, laboral i educativa es valorarà la continuïtat de l’ús del servei. En aquest cas no es farà un retorn dels doblers abonats i es comunicarà en tres dies lectius d’antelació per GESTIB a les famílies implicades.

PREUS DEL SERVEI

Seguim amb la subvenció que el centre va obtenir, junt amb el conveni amb l’Ajuntament de Son Servera, pel qual el preu continuirà essent de 20€/trimestre:

 • 1 trimestre: 20€
 • 2 trimestres: 40€
 • Tot el curs: 50€ (Reservat a l’inici de curs)

Una vegada confirmada la plaça, s’ha d’ingressar aquest import per:

 • Transferència (del 5 de juliol al 25 de setembre). Compte de l’escola: ES66 2100 0067 1102 0008 3317. Concepte: MATINERA + NOM I LLINATGE DEL NIN/A.
 • En efectiu: (del 4 de setembre al 25 de setembre) a la secretaria del nostre centre.

En cas de necessitar el servei per motius d’emergència, el cost del servei serà de 2€/dia amb el vistiplau de la direcció del centre. Aquest import s’haurà de lliurar al monitoratge o a la direcció/secretaria del centre el mateix dia.

Més informació de les normes i funcionament polsau aquí