Documents Institucionals

En aquest apartat hi trobareu els diferents documents institucionals del centre.

Carta de compromís del centre-famílies

MD010212-0 Carta de compromís– Aprovat: juny de 2024

La carta de compromís dels centres educatius és un document que forma part de la concreció curricular de centre i té com a objectiu potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació de l’alumnat.


Projecte Educatiu i Projecte de Direcció

DC050101-Projecte Educatiu de Centre-Aprovat: maig de 2023

Projecte de Direcció- Pendent

El projecte educatiu és un instrument de planificació institucional del centre, que concreta les intencions educatives consensuades per la comunitat educativa i serveix per donar sentit i orientar el conjunt de les activitats del centre. Conté els trets definidors, els principis educatius, els valors, els fins i les prioritats d’actuació i impulsa i desenvolupa les bases principals, pedagògiques, organitzatives, convivencials i de funcionament que han de regir l’activitat docent i la vida del centre. El projecte educatiu desenvolupa els principis, objectius i metodologia propis d’un aprenentatge competencial orientat a l’exercici d’una ciutadania activa.


Programació General Anual

DC050201-0 PGA 2023-24– Aprovat: octubre de 2023

La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.


Memòria Anual

DC050301-0 MEMÒRIA 23-24- Aprovat: juny de 2024

La memòria final és una eina d’avaluació interna imprescindible per a la millora del centre, perquè en aquesta s’analitzen i valoren els resultats acadèmics, s’analitza el grau de compliment de la Programació General Anual (PGA), se sintetitzen les aportacions de la comunitat educativa, i sobretot, es defineixen les propostes i les línies de millora que caldrà tenir presents en elaborar la PGA del següent curs.


Normes d’organització, funcionament i convivència

DC0601010-Normes d’organització, funcionament i convivència-Aprovat: octubre de 2023

El reglament d’organització i funcionament és el document institucional del centre en què es concreten les normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes i dels seus deures, les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius, així com les correccions que corresponguin per a les conductes que incompleixen les normes de convivència.


Pla d’Acció Tutorial

DC020503-0 Pla d’Acció Tutorial-Aprovat: desembre de 2020

En el PAT es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat pel que respecta a la tutoria i a l’orientació. En el PAT s’han de tenir com a referents els següents àmbits d’actuació:

  • L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat, l’atenció a les seves necessitats educatives i i la millora del seu rendiment per assolir l’èxit acadèmic.- La coordinació educativa entre el professorat dels equips docents.
  • La coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.
  • La dinamització del grup classe i la gestió de l’aula respecte a la convivència.

Pla de Convivència

DC60101-0 Pla de Convivència– Aprovat: juny de 2021

És el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar i garantir un entorn segur per al ple desenvolupament de la personalitat, facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la resolució de situacions conflictives. Els plans de convivència dels centres docents formen part del projecte educatiu i els objectius s’han de reflectir en els procediments establerts en el reglament d’organització. La programació general anual ha de recollir les actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que per a aquell curs es consideren prioritaris. El pla d’acció tutorial ha d’integrar les mesures incloses en el pla de convivència adreçades a proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals, de resolució positiva dels conflictes i de prevenció de la violència de gènere i la lgtbifòbia.


Pla d’Igualtat i Coeducació

DC060602-0 Pla d’igualtat i coeducació – Aprovat: juny de 2021

El Pla d’Igualtat i Coeducació és el document que, dins del Pla de Convivència, recull el con- junt d’estratègies i pautes d’actuació que tenen com a objectiu la implementació de la Coedu- cació i la Igualtat en la pràctica pedagògica del centre educatiu, facilitant la prevenció de la violència, assetjament i discriminació per motius de gènere i diversitat sexual. Pretén ser un document operatiu que ha de contemplar el compromís públic de la comunitat educativa amb els objectius establerts a la normativa vigent.


Projecte Lingüístic

Projecte Lingüístic-Aprovat: maig de 2023

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües als centres educatius. El projecte lingüístic ha de reflectir l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana.


Pla d’Atenció a la Diversitat

DC020501-0 Pla d’atenció a la diversitat– Aprovat: juny de 2022

És el marc en què es recullen les actuacions que el centre educatiu preveu per ajustar l’atenció educativa a les característiques i necessitats de tot l’aumnat. Per tant, ha de fer referència tant a actuacions generals com a mesures específiques de suport, tot respectant els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats i inclusió educativa.
L’atenció a la diversitat és una necessitat que abasta totes les etapes educatives i tots els infats. És a dir, es tracta d’entendre la diversitat de l’alumnat com a principi i no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns pocs.


Pla Digital

DC050102-0 Pla digital– Aprovat: maig de 2023

Suposa una oportunitat única de transformació de l’ús ordenat de les TIC als centres contribuint al desenvolupament de la competència digital del professorat i de l’alumnat i dinamitzar tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.


DOCUMENTS INSTITUCIONALS en Llengua Castellana