Escola Matinera

La diferència d’horaris entre pares i mares i fills fa necessari el comptar amb un servei que garanteixi la tranquil·litat a l’hora de deixar els fills a l’escola abans de l’inici de les classes, amb un personal especialitzat dins un entorn tranquil i educatiu.

Per aquest motiu, l’Ajuntament i el centre ofereix el servei d’escola matinera per totes aquelles famílies que necessiten deixar els fills/filles a l’escola cada dia, o només de manera puntual.

L’horari de l’escola matinera és de dilluns a divendres, de setembre a juny, de 6:45 a 8:30, i es realitza al menjador de l’escola i al poliesportiu. El servei està disponible tots els dies lectius del curs escolar i obert a noves incorporacions durant tot el curs per tal d’adaptar-se a les necessitats de totes les famílies fins que hi hagi places disponibles.

El servei està dinamitzat per  monitores de temps lliure, que s’encarreguen d’atendre i dinamitzar l’alumnat amb activitats variades.

Durant el temps que dura el servei, els nins i les nines acostumen a jugar de  manera lliure a jocs de taula, fan dibuixos, creen racons (lectura, restaurant…).

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Família nombrosa- Quan l’infant forma part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • Família monoparental- Quan l’infant forma part d’una família monoparental: 10 punts.
 • Quan l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat (si el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %): 10 punts.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts
 • Família amb situació de vulnerabilitat dels Serveis Socials de Son Servera o administració superior: 10 punts.
 • Informe de requeriment d’ús del servei de l’escola matinera dels Serveis Socials d’un altre municipi: 5 punts.
 • Acreditació de la necessitat del servei per part de les famílies
  • Acreditació/justificant laboral anual dels dos progenitors: 20 punts.
  • Acreditació/justificant laboral anual d’un progenitor: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada dels dos progenitors: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada d’un progenitor: 5 punts.

En cas d’empat de punts i manca de places es realitzarà un sorteig entre la direcció del centre i l’Ajuntament per designar la lletra del primer llinatge per designar l’ordre d’inici d’assignació de places.

La direcció del centre podrà demanar la justificació actualitzada de la necessitat d’ús del servei per a la conciliació familiar, laboral i educativa en qualsevol moment del curs escolar.

En cas de detectar sol·licituds que la raó no sigui la conciliació familiar, laboral i educativa es valorarà la continuïtat de l’ús del servei. En aquest cas no es farà un retorn dels doblers abonats i es comunicarà en tres dies lectius d’antelació per GESTIB a les famílies implicades.

Durant el curs, es podrà sol·licitar l’ús del servei sempre i quan hi hagi disponibilitat de places i necessitat del servei.

PREUS DEL SERVEI

El servei d’escola matinera tendria un preu de 31,6€/mes.

No obstant amb la subvenció que el centre va obtenir i el conveni amb l’Ajuntament de Son Servera s’ha establert un preu de 20€/trimestre:

-1 trimestre: 20€

-2 trimestres: 40€

-Tot el curs: 50€ (Reservat a l’inici de curs)

Aquest import s’ha d’ingressar al compte de l’escola una vegada confirmada la plaça al servei d’escola matinera:

ES66 2100 0067 1102 0008 3317 o en efectiu a la secretaria del nostre centre.

En cas de necessitar el servei per motius d’emergència, el cost del servei serà de 2€/dia amb el vistiplau de la direcció del centre. Aquest import s’haurà de lliurar al monitoratge o a la direcció/secretaria del centre el mateix dia.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ ACTIVITAT

L’alumnat d’Educació Infantil realitzarà el Servei d’Escola Matinera a les instal·lacions d’Ed. Infantil, quedant 2 monitors/es a Ed. infantil i 2 a Ed. Primària. En temporada alta s’afegirà un monitor/a més a Ed. Primària. 

L’alumnat està obligat a complir les normes d’organització i de funcionament generals del centre així com les de convivència i a seguir les indicacions dels monitors i monitores en tot moment. A més, els infants han de col·laborar participant a l’hora d’ arraconar el material del servei d’escola matinera.

Quan un/a usuari/a infringeix les normes s’ha de comunicar a la família i a l’equip directiu del centre.  Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixen les normes de convivència del servei i que es realitzen durant el servei d’escola matinera. 

En cas de reiterar en un mal comportament,  es pot donar de baixa definitivament del servei. Aquesta decisió recau sobre el director del centre.

L’horari establert per a l’entrada dels usuaris és el comprès entre les  6:45 i les 8:30h. De 8:30 a 9:00 no s’acceptarà cap usuari. La responsabilitat de l’atenció del/de la nin/nina s’inicia una vegada l’infant hagi fet entrada al servei d’escola matinera.

Els nins i les nines d’educació infantil han de ser acompanyats/des fins a l’entrada principal de l’edifici d’educació infantil.

En cas de pluja, els infants que estiguin a l’edifici d’educació infantil podran esperar allà fins que es puguin desplaçar amb seguretat fins a les aules.

L’alumnat d’educació primària esperarà uns minuts a que es buidi el carrer principal de nins i nines i després anirà a les aules. La responsabilitat de l’atenció del/de la nin/nina s’inicia una vegada l’infant hagi fet entrada al servei d’escola matinera.

En cas de pluja, els infants d’educació primària es desplaçaran per l’interior de l’edifici per accedir a les aules a les 09:00h.

PAUTES DE FUNCIONAMENT

Normes bàsiques

 • L’alumnat està obligat a complir les normes de convivència del centre o d’organització i funcionament. En cas de presentar comportaments disruptius reiteradament es podrà perdre el dret d’ús del servei de l’escola matinera. En aquest cas no es retornaran els imports abonats.
 • S’han de complir les indicacions dels monitors i monitores en tot moment.
 • S’estableix com a horari d’entrada el comprès entre les 6:45 i les 8.30 hores. Després d’aquesta hora el servei no està disponible.
 • Els nins i les nines d’educació infantil han de ser acompanyats fins a l’entrada principal de l’edifici d’educació infantil.
 • L’alumnat d’educació primària esperarà uns minuts a que es buidi el carrer principal de nins i nines i després anirà a les aules.
 • En cas de pluja, els infants d’educació primària es desplaçaran per l’interior de l’edifici.
 • En cas de pluja, els infants que estiguin a l’edifici d’educació infantil podran esperar allà fins que es puguin desplaçar amb seguretat.
 • Els infants han de participar a l’hora d’ arraconar el material del servei d’escola matinera.
 • La responsabilitat de l’atenció del/de la nin/nina s’inicia una vegada l’infant hagi fet entrada al servei d’escola matinera.
 • Per mal comportament, es prendran les mesures necessàries, es comunicarà als pares i mares i a l’equip directiu i en els casos reiterats es valora l’expulsió del servei. Serà el director de l’escola qui prengui la decisió.
 • El monitoratge avisarà dels comportaments disruptius de l’alumnat al coordinador/direcció del centre i al tutor/a de referència cada dia.
 • Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixin les normes de convivència del servei i que es realitzen durant la realització d’activitat.
 • Els monitors i monitores establiran pautes per al funcionament del servei i el material que disposin.
 • Els monitors i monitores passaran llista cada dia i entregaran el recompte a final de setmana a la direcció/responsable del centre.
 • Els monitors i monitores participaran activament del servei, interaccionant amb els infants.
 • En cas d’absència puntual cal avisar a la direcció/responsable del centre (pot ser per missatgeria) i avisar a la resta de companys i companyes.
 • En els moments d’utilitzar dos espais diferents, hi ha d’haver dos monitors/es com a mínim a cada espai per norma general. S’establirà entre ells una organització per substituir-se o ajudar-se si escau.
 • Les portes o vies  d’accés han d’estar controlades per tal de garantir que l’alumnat no pugui sortir tot sol i estigui sota la supervisió constant dels monitors/es.
 • El centre lliurarà tres jocs de claus pel servei d’escola matinera que seran retornades a la direcció del centre a finals del curs escolar. És responsabilitat dels monitors i monitores vetllar per la custòdia de les claus.
 • L’espai que s’utilitzi per realitzar l’escola matinera s’ha d’ arraconar en finalitzar el servei.
 • En cas de qualsevol incident s’ha de comunicar a la direcció/responsable del centre.
 • El centre lliurarà el fulls de seguiment de l’alumnat al monitoratge.
 • En cas de noves incorporacions, s’avisarà als monitors a través del correu electrònic facilitat al responsable del centre del servei d’escola matinera.

Queda terminantment prohibit:

 • Sortir dels espais habilitats per a la realització del servei.
 • L’administració de medicaments a cap infant (excepte emergència).
 • L’ús de dispositius mòbils, ordinadors o tauletes durant el servei d’escola matinera (només es permet per part dels monitors/es en cas d’emergència).
 • Cap infant pot romandre sol dins les instal·lacions del centre.

FUNCIONS I TASQUES DELS MONITORS

Entre les diferents tasques que sorgeixen en les activitats de temps lliure destaquem les principals funcions que l’equip de monitors i monitores haurà d’assumir:

 • Aplicar el principi d’inclusivitat.
 • Ser els responsables del grup.
 • Practicar l’acollida afectiva amb cada un/a dels participants i amb les famílies.
 • Facilitar una molt bona convivència entre tothom.
 • Tenir una atenció individual i en grup dels participants.
 • Controlar l’assistència dels participants de l’escola matinera.
 • Tenir actualitzat el resum de les dades de contacte de cada participant.
 • Executar de forma activa, positiva i adequada totes les activitats proposades de manera coherent amb els objectius plantejats.

Participar activament a les reunions necessàries de:

 • Preparació
 • Presentació
 •  Millora
 • Coordinació
 • Avaluació de l’activitat
 • Avaluació dels resultats

És responsabilitat dels monitors i monitores:

 • Establir pautes per al bon funcionament del servei 
 • Participar activament del servei, interaccionant amb els infants.
 • Procurar que es faci un bon ús dels materials. 
 • Deixar els espais arraconats i endreçats.
 • Controlar i supervisar les portes o vies  d’accés per tal de garantir que l’alumnat no pugui sortir tot sol i estigui custodiat en tot moment.
 • Custodiar i retornar les claus d’accés als espais del centre (no es poden fer ni repartir còpies sense el vist i plau del director). El centre lliurarà tres jocs de claus pel servei d’escola matinera que seran retornades a la direcció del centre a final de curs escolar.
 • Passar llista cada dia i entregar el recompte a final de setmana i a final de mes a la direcció del centre. El centre lliurarà els fulls de seguiment setmanal i mensual de l’alumnat al monitoratge.
 • Comunicar a la direcció del centre qualsevol incident que ocorre durant el servei.
 • Avisar a la direcció del centre (pot ser per missatgeria) i a la resta de companys i companyes en cas que un/a monitor/a sigui baixa temporal o definitiva del servei. En cas de noves incorporacions, la direcció del centre és qui  avisa als monitors/es.
 • En els moments en què s’utilitzen dos espais diferents, hi ha d’haver dos monitors/es (com a mínim i  per norma general) a cada espai. El monitoratge s’organitzarà per substituir-se o ajudar-se.