Escola Matinera

La diferència d’horaris entre pares i mares i fills fa necessari el comptar amb un servei que garanteixi la tranquil·litat a l’hora de deixar els fills a l’escola abans de l’inici de les classes, amb un personal especialitzat dins un entorn tranquil i educatiu.

Per aquest motiu, l’Ajuntament i el centre ofereix el servei d’escola matinera per totes aquelles famílies que necessiten deixar els fills/filles a l’escola cada dia, o només de manera puntual.

L’horari de l’escola matinera és de dilluns a divendres, de setembre a juny, de 6:45 a 8:30, i es realitza al menjador de l’escola i al poliesportiu. El servei està disponible tots els dies lectius del curs escolar i obert a noves incorporacions durant tot el curs per tal d’adaptar-se a les necessitats de totes les famílies fins que hi hagi places disponibles.

El servei està dinamitzat per  monitores de temps lliure, que s’encarreguen d’atendre i dinamitzar l’alumnat amb activitats variades.

Durant el temps que dura el servei, els nins i les nines acostumen a jugar de  manera lliure a jocs de taula, fan dibuixos, creen racons (lectura, restaurant…).

INFORMAM QUE JA NO DISPOSAM DE PLACES PER AQUEST CURS ESCOLAR

CIRCULAR INFORMATIVA

Per tal de millorar el Servei de l’Escola matinera del nostre centre hem realitzat una sèrie de canvis que es posaran en marxa a partir del proper dilluns dia 20 de febrer de 2023.

En primer lloc, volem donar resposta a les necessitats reals de les famílies i per aquest motiu, a partir de dilluns que ve s’obren noves places per apuntar l’alumnat al servei. Recordam que s’ha de realitzar a través de la secretaria del nostre centre (dilluns-dimecres i divendres).  

 • S’ha de presentar una declaració jurada que es requereix el servei d’escola matinera.
 • El centre pot sol·licitar un certificat laboral on s’acrediti la declaració jurada.

En segon lloc, l’alumnat d’educació Infantil realitzarà el Servei d’Escola Matinera a les instal·lacions d’Ed. infantil, quedant 2 monitors/es a Ed. infantil i 2 a Ed. Primària. En temporada alta s’afegirà un monitor/a més a Ed. Primària. Les despeses d’aquest monitor/a addicional que s’ha posat ara a Ed. infantil se’n fa càrrec el centre.

En tercer lloc, us informam que ens hem reunit amb l’Ajuntament de Son Servera per establir punts de millora i arribar a acords de funcionament. Posteriorment, hem convocat el Consell Escolar del centre on hem aprovat els pautes d’organització i funcionament del servei i que s’han incloses dins el Servei d’Escola Matinera. Aquestes pautes les vos compartim a continuació:

PAUTES DE FUNCIONAMENT

L’alumnat està obligat a complir les normes d’organització i de funcionament generals del centre així com les de convivència i a seguir les indicacions dels monitors i monitores en tot moment. A més, els infants han de col·laborar participant a l’hora d’ arraconar el material del servei d’escola matinera.

Quan un/a usuari/a infringeix les normes s’ha de comunicar a la família i a l’equip directiu del centre.  Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringeixen les normes de convivència del servei i que es realitzen durant el servei d’escola matinera. 

En cas de reiterar en un mal comportament,  es pot donar de baixa definitivament del servei. Aquesta decisió recau sobre el director del centre.

L’horari establert per a l’entrada dels usuaris és el comprès entre les  6:45 i les 8:30h. De 8:30 a 9:00 no s’acceptarà cap usuari. La responsabilitat de l’atenció del/de la nin/nina s’inicia una vegada l’infant hagi fet entrada al servei d’escola matinera.

Els nins i les nines d’educació infantil han de ser acompanyats/des fins a l’entrada principal de l’edifici d’educació infantil.

En cas de pluja, els infants que estiguin a l’edifici d’educació infantil podran esperar allà fins que es puguin desplaçar amb seguretat fins a les aules.

L’alumnat d’educació primària esperarà uns minuts a que es buidi el carrer principal de nins i nines i després anirà a les aules. La responsabilitat de l’atenció del/de la nin/nina s’inicia una vegada l’infant hagi fet entrada al servei d’escola matinera.

En cas de pluja, els infants d’educació primària es desplaçaran per l’interior de l’edifici per accedir a les aules a les 09:00h.

Queda terminantment prohibit:

 • Sortir dels espais habilitats per a la realització del servei.
 • L’administració de medicaments a cap infant (excepte emergència).
 • L’ús de dispositius mòbils, ordinadors o tauletes durant el servei d’escola matinera (només es permet per part dels monitors/es en cas d’emergència)
 • Cap infant pot romandre sol dins les instal·lacions del centre.

És responsabilitat dels monitors i monitores:

 • Establir pautes per al bon funcionament del servei 
 • Participar activament del servei, interaccionant amb els infants.
 • Procurar que es faci un bon ús dels materials. 
 • Deixar els espais arraconats i endreçats.
 • Controlar i supervisar les portes o vies  d’accés per tal de garantir que l’alumnat no pugui sortir tot sol i estigui custodiat en tot moment.
 • Custodiar i retornar les claus d’accés als espais del centre (no es poden fer ni repartir còpies sense el vist i plau del director). El centre lliurarà tres jocs de claus pel servei d’escola matinera que seran retornades a la direcció del centre a finals del curs escolar.
 • Passar llista cada dia i entregar el recompte a final de setmana i a final de mes a la direcció del centre. El centre lliurarà els fulls de seguiment setmanal i mensual de l’alumnat al monitoratge.
 • Comunicar a la direcció del centre qualsevol incident que ocorre durant el servei.
 • Avisar a la direcció del centre (pot ser per missatgeria) i a la resta de companys i companyes en cas que un/a monitor/a sigui baixa temporal o definitiva del servei. En cas de noves incorporacions, la direcció del centre és qui  avisa als monitors/es.
 • En els moments en què s’utilitzen dos espais diferents, hi ha d’haver dos monitors/es (com a mínim i  per norma general) a cada espai. El monitoratge s’organitzarà per substituir-se o ajudar-se.