SERVEI D’ESCOLA MATINERA

Benvolgudes famílies,

vos informam del funcionament de l’escola matinera per aquest proper curs:

L’escola ofereix a tot l’alumnat del centre el servei d’Escola Matinera a través de l’Ajuntament de Son Servera i amb el vistiplau del Consell Escolar del centre i seguint les normes que marca la Conselleria d’Educació i Formació Professional envers aquest servei.

Tot l’alumnat matriculat al centre té dret a fer ús del servei. Cal emplenar el full de sol·licitud i tenir el vistiplau de la direcció del centre o de l’Ajuntament (departament d’Educació).

L’alumnat del centre pot utilitzar aquest servei entre les 6:45 del matí i les 8:30h

Les famílies han d’acompanyar a l’alumnat fins a l’espai habilitat pel servei, actualment el poliesportiu del centre. Els nins i les nines NO poden accedir tot sols. 

Un  cop confirmada la reserva de plaça s’ha de fer l’abonament de 20€ al compte indicat per part de l’Ajuntament.

A partir del 12 de setembre, qualsevol modificació s’ha de fer a la secretaria de l’escola, preferentment els divendres entre les 09:00 i les 09:30.

L’alumnat ha de complir amb les normes de Pla de Convivència del centre i del Reglament d’Organització i funcionament del centre aixó com també el Pla de l’Escola MatineraL’incompliment d’aquestes normes pot suposar la pèrdua de la plaça de manera temporal o definitiva. 

La no justificació de les faltes d’assistència del servei d’escola matinera pot suposar la pèrdua de la plaça amb la necessitat de tornar a fer una nova sol·licitud i abonar de nou el servei (segons disponibilitat).

Per poder disposar d’un servei equitatiu per a tots i totes, i perquè realment doni resposta a les necessitats de les famílies que ho requereixin s’han establerts un ítems de baremació de les distintes sol·licituds. Aquesa baremació es farà el divendres dia 9 de setembre a les 13h i publicarem el llistat de les persones amb plaça reservada pel Servei d’Escola Matinera.

Davant la gran quantitat de sol·licituds rebudes s’està valorant per part de l’Ajuntament la possibilitat d’ampliació de places.

Vos anirem informant.