Noves ajudes pel Menjador

Benvolgues famílies,

a la fi ha sortit la resolució que regula les noves ajudes per a l’alumnat del menjador escolar.

Informació resumida:

1. Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:

 • a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.
 • b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent.
 • c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.
 • d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:
 • – Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
 • – Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • – Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
 • – Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).
 • – Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres simila- rs existents en el moment de la valoració.
 • – Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
 • – No tenir cap tipus de prestació.

2. Encara que un alumne actualment no sigui usuari del menjador, si es té coneixement que la família es troba en alguna de les situacions exposades en el punt anterior, se’l podrà proposar perquè rebi l’ajut.

Compartim la documentació d’interès: