Canvi de Situació Covid

Benvolgudes famílies, ens acaben de comunicar que s’ha publicat una nova resolució sobre la situació COVID als centres. No obstant ens hem trobat que deixa entredit alguns dubtes organitzatius i hem sol·licitat una aclaració explícita per escrit a la Conselleria d’Educació ja que les aclaracions són damunt una nota de prensa.

La normativa ens diu ara en els punts 2 i 3 que:

 1. Determinar que als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’aplicar les mesures de prevenció bàsiques per a la població general recollides en el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19, que, en essència, són:
  -La higiene freqüent de mans.
  -La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
  La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
  -L’ús de mascareta en els espais interiors.
  -La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
  -La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.
 2. Establir que el pla de contingència dels centres educatius no universitaris es mantindrà vigent pel que resta del curs 2021-2022 en tot allò que no es contradigui amb aquesta Resolució i les mesures contingudes en el Pla de Mesures Front a la COVID-19 esmentat en el punt anterior.

Com que no hem estat informats amb antelació per canviar el funcionament del centre, per tant es mantindrà el funcionament actual com a mínim fins els 25 de març per així poder realitzar les verificacions pertinents i canviar l’organització del centre si així ens ho confirmen.

Vos anirem mantenint informats i informades

Atentament, l’equip directiu