Visita d’altres centres

El passat divendres 30 d’abril el nostre centre va rebre la visita durant tot el matí de tres centres escolars. Exactament ens varen visitar, a petició del nostre Inspector, el CEIP Sant Isabel i el CEIP Escola Graduada. Aprofitant aquesta visita el CEIP Na Penyal també es va interessar i va participar d’aquesta jornada.

Exactament l’inspector de zona ens va sol·licitar si podíem exposar, a la resta de centres, el Sistema de Gestió de centre que s’està implantat al l’escola amb la participació al Programa de Millora i Transformació que ens vàrem compromentre, com equip directiu, a formar-hi part.

D’alguna manera es tracta de sistematitzar el funcionament del sistema, establint punts de millora, autoavaluant-nos i rendir comptes a la comunitat educativa per així poder oferir un ensenyament de qualitat, més àgil i adaptat realment a les necessitats de l’alumnat.

Per aquest motiu la càrrega documental ha de ser just la necessària i àgil i el procés d’avaluació constant. La nostra coordinador del Programa de Millora i Transformació, Xisca Servera, va explicar el canvi intern que implicava, les possibilitats que el programa ofereix i exposar que el canvi i potenciar el treball en xarxa fa veure i permet nous horitzons. Mentrestant, el director del centre, Pasqual Bordas, va explicar el canvi de codificació documental, el que implica l’autoavaluació o com agilitzar els processos entre les famílies i el centre.

D’aquesta manera vàrem poder establir entre els quatre centres i l’inspector, punts de trobada per compartir maneres de funcionar i programar altres reunions per establir relacions per treballar conjuntament.

Agraïm la confiança que el nostre inspector ens ha dipositat per liderar aquesta tasca.

Bon inici de setmana