Sol·licitud per quedar al menjador i ajudes econòmiques

Informam que el Servei de Menjador del Centre estarà disponible a partir del divendres dia 10 de setembre. Tot aquell alumnat que hagi de quedar al menjador escolar ha d’omplir la sol·licitud pertinent i entregar-la a secretaria. Sense aquest document no es pot quedar al menjador escolar.

MD080303-Sol·licitud ús de menjador També trobau aquest document a la secretaria del centre.

IMPORTANT: Fins que la secretaria del centre no té aquest document NO es pot fer ús del menjador escolar.

AJUDES ECONÒMIQUES

Per altra banda volem informar que s’ha publicat la convocatòria d’ajudes econòmiques per l’ús de menjador escolar:

Informació de la Conselleria d’Educació

Sol·licitud a emplenar

Documentació Mínima que s’ha de presentar:

 • -DNI dels membres de la família majors de 16 anys.
 • -Número de compte bancari per en cas de confinament llarg de l’aula o suspensió del servei de menjador.
 • -Llibre de família.
 • -Certificat de convivència de l’Ajuntament.

Documentació específica segons el tipus de sol·licitud:

 • Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
 • Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
 • Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
 • Violència de gènere:

      a) sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere

      b) també són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

                        – Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, seguretat o d’assegurament

                        – L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista

                        – L’informe del Ministeri Fiscal

                        – L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari

                        – L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents

                        – Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal

 • Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
 • Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre o de l’òrgan competent.
 • Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.
 • En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:
  • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).