Noves ajudes del menjador

Bon dia famílies, ens han informat que sortirà una nova convocatòria d’ajues de menjador per aquelles famílies que no reberen la subvenció a la convocatòria anterior:

Missatge rebut informatiu:

Una vegada presentades i resoltes les adjudicacions d’aquestes ajudes, s’ha constatat l’existència d’un romanent important que permetria cobrir noves necessitats sobrevingudes donades les actuals circumstàncies en les que estem immersos, derivades de l’allargament i la pròrroga de l’estat d’alarma degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per altra part som conscients que aquest fet ha provocat que moltes famílies es vegin afectades per la pèrdua del lloc de feina o per un expedient de regulació temporal d’ocupació i conseqüentment una minvada important en els seus ingressos familiars.

Així mateix també som conscients que davant aquesta situació el servei escolar de menjador és avui en dia una prioritat i, per això, es preveu realitzar una compensació extraordinària adreçada a les unitats familiars que s’han vist afectades per una situació econòmica familiar desfavorable, sobrevinguda amb posterioritat a la convocatòria de la Resolució del 29 de setembre, i que presenten greus dificultats per afrontar la cobertura del servei de menjador i no reben ajudes de cap tipus per aquest mateix concepte.

Per tant la Conselleria d’Educació i Formació Professional, aprofita el romanent existent per procedir a l’obertura d’un tràmit extraordinari a partir del 24 de febrerb, per tal que els centres educatius presentin, si s’escau, noves sol·licituds per ajudes al servei de menjador, per aquell alumnat que no hagi obtingut ajuda en l’anterior convocatòria.

Immediament que tenguem més informació sobre el procediment vos el farem arribar.