INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D’ESCOLA MATINERA

Benvolgudes famílies,

Aquest nou curs escolar s’acosta i posam en marxa els diferents serveis del centre. El servei de l’escola matinera estarà gestionat pel centre a través d’una empresa privada que realitzarà el servei i mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Son Servera que assumeix part del monitoratge.

Per aquest proper curs les sol·licituds del servei de l’escola matinera es faran els dies 4, 5 i 6 de setembre  de 09:30 a 13:30h i el dia 7 de setembre en horari de 09:30 a 11:30h a la secretaria del nostre centre. El full a emplenar és el següent:  MD080103-0 Sol·licitud fitxa ús d’escola matinera.  o emplenar el formulari i en cas d’obtenir plaça s’haurà de passar per la secretaria del centre a signar el documents abans del 25 de setembre

Formulari de matrícula on-line

Si alguna família no ho pot presentar per causa justificada, ens ha d’enviar un correu electrònic a direccio@jaumefornaris.com amb la màxima informació possible per a la reserva de plaça.

Hi ha una previsió de 120 a 130 alumnes des de 4t d’Educació Infantil fins a 6è d’Educació Primària. El fet de tenir places limitades genera la necessitat d’establir uns criteris de baremació que són els següents:

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Família nombrosa- Quan l’infant forma part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • Família monoparental- Quan l’infant forma part d’una família monoparental: 10 punts.
 • Quan l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat (si el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %): 10 punts.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts
 • Informe de requeriment d’ús del servei de l’escola matinera dels Serveis Socials de Son Servera o administració superior: 10 punts.
 • Informe de requeriment d’ús del servei de l’escola matinera dels Serveis Socials d’un altre municipi: 5 punts.
 • Acreditació de la necessitat del servei per part de les famílies
  • Acreditació/justificant laboral anual dels dos progenitors: 20 punts.
  • Acreditació/justificant laboral anual d’un progenitor: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada dels dos progenitors: 10 punts.
  • Acreditació/justificant laboral de temporada d’un progenitor: 5 punts.

En cas d’empat de punts i manca de places es realitzarà un sorteig entre la direcció del centre i l’Ajuntament per designar la lletra del primer llinatge per designar l’ordre d’inici d’assignació de places.

El llistat (nom i primer llinatge de l’infant) de places reservades sortirà el divendres 8 de setembre no abans de les 16h.

La direcció del centre podrà demanar la justificació actualitzada de la necessitat d’ús del servei per a la conciliació familiar, laboral i educativa en qualsevol moment del curs escolar.

En cas de detectar sol·licituds que la raó no sigui la conciliació familiar, laboral i educativa es valorarà la continuïtat de l’ús del servei. En aquest cas no es farà un retorn dels doblers abonats i es comunicarà en tres dies lectius d’antelació per GESTIB a les famílies implicades.

Durant el curs, es podrà sol·licitar l’ús del servei sempre i quan hi hagi disponibilitat de places i necessitat del servei.

PREUS DEL SERVEI

El servei d’escola matinera tendria un preu de 31,60€/mes.

No obstant amb la subvenció que el centre va obtenir i el conveni amb l’Ajuntament de Son Servera s’ha establert un preu de 20€/trimestre:

-1 trimestre: 20€

-2 trimestres: 40€

-Tot el curs: 50€ (Reservat a l’inici de curs)

Aquest import s’ha d’ingressar al compte de l’escola una vegada confirmada la plaça al servei d’escola matinera: ES66 2100 0067 1102 0008 3317 o en efectiu a la secretaria del nostre centre fins el 25 de setembre.

En cas de necessitar el servei per motius d’emergència, el cost del servei serà de 2€/dia amb el vistiplau de la direcció del centre. Aquest import s’haurà de lliurar al monitoratge o a la direcció/secretaria del centre el mateix dia.

Més informació de les normes i funcionament polsau aquí