El Reglament d’Organització i Funcionament

Informam que al passat Consell Escolar del mes de juny es va aprovar el nou ROF del centre. Aquest document, extens, preten ser un manual d’instruccions detallades de l’organizació del centre, una organització transparent on quedin exposats els drets i deures de cada un de les persones membres de la comunitat educativa que conforma el nostre centre.

El reglament d’organització i funcionament és el document institucional del centre en què es concreten les normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes i dels seus deures, les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius, així com les correccions que corresponguin per a les conductes que incompleixen les normes de convivència.

Som conscients que no és un document àgil i que és dens però d’aquesta manera aconseguim treballar tots i totes fomentant la igualtat entre el nostre alumnat.