Ajudes de menjador

Bon dia a totes i a totes. Vos informam que s’ha publicat les ajudes de menjador escolar

Recordam l’horari d’atenció a les famílies i que cal sol·licitar cita prèvia al 971 567 186

Dilluns, dimecres i divendres de 9:15 a 13:00h.

Dimarts i dijous de 12 a 13h.

Vos passam la informació referent a la convocatòria i els enllaços per a la descàrrega de documents. Tanmateix informam que el centre disposa de les sol·licituds impreses.

A. Quin és l’objecte de la convocatòria?

 • Finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que durant el curs 2020-2021:
 • cursin estudis d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
 • cursin estudis en un centre privat concertat on s’imparteixen estudis obligatoris, o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris
 • afavorir l’escolarització i compensar els alumnes escolaritzats en centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formen part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària i facin ús del menjador en el seu centre.

B. A qui van destinats aquests ajuts?

 • Es destinen al finançament de part del cost del servei de menjador d’aquells alumnes que per situació econòmica familiar desfavorable tenguin més dificultats per fer front al pagament del servei.

C. Període de presentació de sol·licituds

 • La presentació de sol·licituds per a aquells alumnes que ja estan matriculats i fan ús del servei o han sol·licitat fer-ne ús per al curs escolar 2020-2021, s’ha de fer dins el període que va des del 7 al 21 d’octubre (ambdós inclosos).

* Totes les sol·licituds han de tenir registre d’entrada al centre o, si n’és el cas, emetre diligència per fer-ne constar l’entrada

D. Tipus de beneficiaris

 • Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:
 • Beneficiaris directes:
 • Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
 • Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
 • Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
 1. Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que s’estableixen a continuació):
 • Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.
 • Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:
 • Alumnes que durant el curs 2020-2021 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.
 • Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s’imparteixin els estudis que estan cursant.

G. Model de sol·licituds

 • Les sol·licituds de menjador s’han de complimentar mitjançant model oficial (annex 2) que trobareu a la Resolució de la convocatòria dels ajuts i a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa (http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/)
 • Inclou:
 • Declaració responsable de no incórrer en cap dels supòsits de prohibició
 • Autorització que han de signar els pares o tutors legals del sol·licitant  per gestionar els ajuts i obtenir dades fiscals (autorització que han de    signar tots els membres de la unitat familiar)

** En relació a les sol·licituds per motius COVID-19, en el moment de la presentació de la mateixa també s’ha de presentar l’annex 10 de declaració responsable.

** És recomanable que els centres disposin de còpies del model de sol·licitud per facilitar la tramitació a les famílies.

E. Documentació que s’ha d’adjuntar

 • Quan la persona sol·licitant presenta la sol·licitud al centre és molt important que el centre comprovi que s’hi adjunta tota la documentació necessària i que  s’han signat tots els apartats.
 • S’ha de donar registre d’entrada a la sol·licitud (vegeu apartat C ) en què hi consti la data i se n’ha de tornar al sol·licitant una còpia segellada.

Documentació adjunta

 • Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:
 • Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència.
 • Còpia del llibre de família.
 • A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar la documentació següent:
 • Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
 • Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
 • Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
 • Violència de gènere:

        a) sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere

        b) també són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència   masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o         està en risc versemblant de patir-ne:

  – Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, seguretat o  d’assegurament

– L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han   presenciat directament alguna manifestació de violència masclista

– L’informe del Ministeri Fiscal

– L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat,   en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari

– L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents

– Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal

 • Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
 • Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre o de l’òrgan competent.
 • Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.
 • En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:
  • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

* Quan es revisi la sol·licitud i  es comprovi que no està degudament emplenada i/o hi manca documentació, el centre ha de requerir per carta certificada urgent a la família que esmeni les errades o aporti la documentació necessària.